Personuppgiftspolicy

Vi värnar om våra kunders personliga integritet. Därför är det av hög vikt för oss att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och på ett övrigt ansvarsfullt vis. Vi har därför upprättat denna personuppgiftspolicy.

Galerie Börjeson AB är personuppgiftsansvarig och företräds av VD Karl-Henrik Johansson Munk. Om du har några frågor är du mer än välkommen att kontakt oss på info@galerieborjeson.se

Vilken information samlar vi in och varför?

För att kunna fullgöra våra avtal gentemot kunder behandlar Galerie Börjeson ett antal personuppgifter. Dessa inhämtas genom köpeavtal. Nedan följer några exempel på personuppgifter som vi samlar in och behandlar för att kunna fullgöra avtal med kunder. Listan ska inte ses som uttömmande:

Namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Galerie Börjeson samlar även in personuppgifter i form av s.k. cookies. För mer information om detta se Galerie Börjesons cookiepolicy.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att fullgöra våra köpeavtal och då bl.a. för att kunna leverera de produkter som du beställer samt att hantera din betalning och frakt.

För det fall personuppgifter lämnats för registrering av kunduppgifter och nyhetsbrev behandlas personuppgifterna endast för de syften personuppgifterna lämnats för.

Rättslig grund

Galerie Börjeson behandlar dina personuppgifter för att fullgöra köpeavtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. I vissa fall kan personuppgifter behandlas på grund av Galerie Börjesons berättigade intresse av att utveckla vårt utbud i syfte att attrahera fler kunder samt att kunna marknadsföra oss och våra produkter. I andra fall är behandlingen nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis på grund av bokföringslagen, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och så vidare.

Galerie Börjeson kan även komma att behandla dina personuppgifter i de fall du lämnat ditt samtycke, ett samtycke som du när som helst kan återkalla.

Om du undrar vilken rättslig grund vi har för att behandla just dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@galerieborjeson.se.

Hur länge har vi kvar dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som angivits ovan. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att behandla personuppgifter längre för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen och åtaganden. I vissa fall kan det framgå direkt av lag (t.ex. bokföringslagen med krav på arkivering av verifikationsunderlag) hur länge vi måste behålla dina personuppgifter. Vi gallrar personuppgifter löpande allt eftersom de inte längre behövs.

Delas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kan komma att delas med Facebook och Google i marknadsföringssyfte eller andra kommersiella syften. Vi kan även komma att dela nödvändiga personuppgifter med våra externa partners, såsom PostNord,i syfte att transportera våra produkter eller i övrigt tillhandahålla våra tjänster.

Vid kortbetalning hanteras betalinformationen av Stripe, vår partner för betalning. Ingen information om kort eller andra betalmedel lagras eller behandlas av Galerie Börjeson.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna bestämma över dina egna personuppgifter. Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du därför följande rättigheter. Galerie Börjeson kommer att säkerställa att du kan utöva dessa.

  1. Du har rätt att få utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera de uppgifter vi har om dig.
  2. Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilka de samlades in. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du inte rätt att kräva att dessa raderas.
  3. Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter som Galerie Börjeson behandlar om dig rättade.
  4. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig har du i vissa fall rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format. Detta kan du göra för att kunna använda uppgifterna hos ett annat företag. Denna rättighet gäller framförallt uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
  5. Du har alltid rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring och mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (d.v.s. grunden berättigat intresse). Om du t. ex. invänder mot direktmarknadsföring kommer Galerie Börjeson att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål.
  6. Du har rätt att begära att Galerie Börjeson ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta.

Som registrerad har du möjlighet att inverka på vilka kontaktmedel vi ska använda för kontakten med dig. Du kan till exempel ange att du inte vill bli kontaktad via e-post eller sms. Du kan också undanbe dig utskick såsom exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall behöver du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och ange vilken kommunikationsform du vill att vi ska använda i vår fortsatta kontakt.

Utövandet av dina rättigheter är helt kostnadsfritt. Om en begäran att få information är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi dock rätt att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontaktuppgifter till Galerie Börjeson

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Galerie Börjeson enligt uppgifterna nedan.

info@galerieborjeson.se

Har du klagomål?

Om du skulle ha några invändningar eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.